วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2565
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อครุัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อหนังสือกฏหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 35 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง