วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อนำ้มัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อนำ้มัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงเทพื้น คสล. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯ พร้อมปูหญ้าเทียม หมู่ที่ 11 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8, บ้านปรีง หมู่ที่ 10 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านปรีง หมู่ที่ 15 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง