วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน สายทางภายในตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหารอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 79 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโคโรน่าไวรัส(ATK)แบบอมสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 40 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 9 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง