วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเวทีและเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง