วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากบ้านนางประทีป ชาติบุปผา ถึง ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 15 จากบ้านนายอนันต์ บุญครอง ถึง สวนนางสำเภา จำปาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 15 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้าน นายอนันต์ บุญครอง ถึงสวนนางสำเภา จำปาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง