วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างเหมาก่อวร้างบ้านธารนำ้ใจ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านธารนำ้ใจ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างบ้านธารนำ้ใจ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างบ้านธารนำ้ใจ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นยุง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันฝ่า่ยพลเรือน (อปพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายดาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง