วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามหนองตารั๊วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวน 15 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 99-010 สายทางจากบ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม - ไปทางบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,298.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 13,788.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหน
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด 600 มล. ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงพืนที่ปลูกหม่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง