วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้ง จำนวน 45 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
วัสดุเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อหมึกเคร่ื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างเหมาป้ายบอร์ดนับคะแนน และ ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง