วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2566
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ขนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กสำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและประดับผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง