วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในงานจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 15 ถนนภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่ที่ 10,15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 15 ถนนภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่ที่ 10,15
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ