วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์สว่างบ้านปรีง จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 9717 สุรินทร์ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบะ หมู่ที่ 1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมซ้อมแผนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง