วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม (ขนม) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
วัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 80 แกรม) จำนวน 50 รีม
6  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ