วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากบ้านนางประทีป ชาติบุปผา ถึง ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากบ้านนางประทีป ชาติบุปผา ถึง ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 15 จากบ้านนายอนันต์ บุญครอง ถึง สวนนางสำเภา จำปาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 851 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการทั่วไปปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ-กู้ภัย (การแพทย์ฉุกเฉิน) จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการทั่วไปปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ-กู้ภัย (การแพทย์ฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการทั่วไปปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ-กู้ภัย (การแพทย์ฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง