วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 482-61-0023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 (ไปทางโรงเรียนลานทรายพิทยาคม) ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง