วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนางเผือก มั่นยืน ถึง บ้านนายวัชรินทร์ ทำชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องทำงาน (กองช่าง) อบต.บะ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมสภาในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(จัดส่งผู้ป่วยโควิด - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภาวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัส 482-61-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง