วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อกล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามหนองตารั๊วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวน 15 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง