วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 9717 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเวทีและเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง