วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาค่าการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคณะนางรำแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านพร้อมแต่งกายสวยงาม ไม่น้อยกว่า 60 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดิื่มปราศจากแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ชุด จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงเคลื่อนที่ โครงการเข้าร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประดับตกแต่ง จัดทำขบวนรถแห่งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง