วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาค่าการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคณะนางรำแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านพร้อมแต่งกายสวยงาม ไม่น้อยกว่า 60 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดิื่มปราศจากแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ชุด จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงเคลื่อนที่ โครงการเข้าร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประดับตกแต่ง จัดทำขบวนรถแห่งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2566 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง