วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2565
ซื้อตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 7.9 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายทางภายในตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อนำ้มัน ดจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทางภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง