วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2561
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปพร้อมติดตั้งจำนวน 17 จุด
27  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่องๆละ ๗,๙๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟ้าที่ชำรุดจาการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 19 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง