วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีส่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทางจากศาลาประชาคม ถึงไปทางบ้านนางประทีป ชาติบุบผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทางจากบ้านนายสมชาย คงบุญ ถึงไปทางบ้านนายนวล ตลับทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 3 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 9 รายการ พร้อมเอกสารแนบบท้าย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 9 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 8 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 11 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึงไปทางหนองกันจาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปริ้นเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง