วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2562
ซื้อตู้เอกสารเหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึง สะพานกุดระหารสิม บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึง สะพานกุดระหารสิม บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุค่าบำรุงรักษาและครุภัณฑ์(รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 จากสวนนางชนิดา ดอกแก้ว ถึงสี่แยกบ้านนายคิด รสหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 จากสวนนางชนิดา ดอกแก้ว ถึงสี่แยกบ้านนายคิด รสหอม
1  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง