วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเกษตร (อีแต๋น) แบบติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า ขนาด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
26  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษและหมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง