วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 41 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 14 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 20 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อถังขยะ จำนวน 50 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง