วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน13 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบะ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง