วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ตามเอกสารที่แนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ตามเอกสารที่แนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง