วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 9717 สุรินทร์ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประออบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง