วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากถนน คสล.เดิม ถึงไปทางโรงสีชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุจัดทำหน้าการกนามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใสไม่น้อยกว่า 4 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 900(กว้าง)x450(ลึก)x1800(สูง) มิลลิเมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใสไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 1450(กว้าง)x400(ลึก)x850(สูง) มิลลิเมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเตียงปฐมพยาบาลเด็กเจ็บป่วย ประกอบด้วยเตียงชนิดโครงไม้หรือโครงเหล็กและที่นอน ขนาดไม่น้อยกว่า 100x210x80 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันดินห้วยระวี บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนายบัญชี ยังมี ถึงบ้านนายจันที เชิดชู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง