วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องทำนำ้ร้อน-นำ้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้าย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
15  ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องทำนำ้ร้อน-นำ้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมวางท่อคันคลองบักดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างตรวจเช็ครถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน กบ-5211 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง