วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2566 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง