วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสารสีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (โรงจอดรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมให้ความรู้อาชีพสำหรับประชาชนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโครงการส่งเสริมให้ความรู้อาชีพสำหรับประชาชนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาชีพสำหรับประชาชนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง