วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด(โนนแคน) หมู่ที่ 3 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากถนนคสล.เดิมบ้านนางสีทน ฉิมงาม ถึงไปทางหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากถนนคสล.เดิมบ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ถึงไปทางบ้านสำโรง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 21 รายการ ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟาเรดชนิดมือถือ (Infared Themometer (Themoscam) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน51 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 22 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 13 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย 20 ลิตร 2 ปั๊มคู่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง