วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ A4) จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายพลาสวูด (พร้อมฉลุลาย) ชื่อ-ตำแหน่ง และสติกเกอร์สำนักงานของแต่ละกององค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อเสาอากาศรับ-ส่งวิทยุ (TOWER) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)