วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อหมึกถ่านเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน(ลงดินถม) บ้านบะ หมู่ที่ 1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากแยกคอกหมูนายน้อย ฉิมงาม ถึงไปทางถนนลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภา วันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อนำ้มัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อนำ้มัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงเทพื้น คสล. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯ พร้อมปูหญ้าเทียม หมู่ที่ 11 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง