องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจการในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 [ 2 ก.พ. 2566 ]116
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย [ 2 ก.พ. 2566 ]17
3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 14 ก.พ. 2565 ]120
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงาน ครและบุคลากรทางการศึกษา [ 1 ต.ค. 2564 ]121
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]119
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]115