องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม  องค์การบริหารส่วนตำบลบะ  มีถนนภายในเขตพื้นที่  ดังนี้  
ถนนสายหลัก
-  ถนนลาดยางสายหลัก                                     จำนวน                    5              สาย
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลัก                           จำนวน                    6              สาย
-  ถนนหินคลุกหลัก                                            จำนวน                    5              สาย
-  ถนนลูกรังหลัก                                                จำนวน                    12           สาย
ถนนสายรอง (ในหมู่บ้าน)
-  ถนนลาดยาง                                                   จำนวน                    9              สาย
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                   จำนวน                    49           สาย
-  ถนนหินคลุก                                                    จำนวน                    23           สาย
-  ถนนลูกรัง                                                        จำนวน                    21           สาย
-  ถนนดิน                                                           จำนวน                    20           สาย
การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์ติดตั้งประจำหมู่บ้าน                           จำนวน                    3              แห่ง
- ตู้โทรศัพท์ตามหมู่บ้าน                                     จำนวน                    16           แห่ง
การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง                                               จำนวน                    15           หมู่บ้าน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำห้วย                                                             จำนวน                    6              สาย
- หนองน้ำ                                                           จำนวน                    44           แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย                                                                   จำนวน                    12           แห่ง
- หนองน้ำ                                                            จำนวน                    3              แห่ง