องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ข้อมูลทางการศึกษา
(1.) โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง  คือ
1. โรงเรียนบ้านบะ
2. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
3. โรงเรียนบ้านเฉนียง
4. โรงเรียนบ้านปรีง (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
(2.)  โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  จำนวน 1 แห่ง  คือ  โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

ตารางที่  4  แสดงข้อมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบะ

(3.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  4  แห่ง  คือ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง
4. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง   

ตารางที่  5  แสดงข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ  

(4.)  ศูนย์การเรียนชุมชน        จำนวน    1 แห่ง
(5.)  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร         จำนวน    1 แห่ง
(6.)  ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล    จำนวน    1 แห่ง


(7.) สถาบันและองค์กรศาสนา  เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ  ประกอบด้วย 
วัดจำนวน 5 แห่ง และสำนักสงฆ์จำนวน 1 แห่ง  ดังนี้
1. วัดโพธิ์หิมวันต์  บ้านบะ  ม.1
2. วัดโนนรังราษฎร์ศิริ  บ้านโนนสูง  ม.5
3. วัดสว่างอารมณ์  บ้านเฉนียง  ม.8
4. วัดโพธิ์ศรีสว่าง  บ้านปรีง  ม.11
5. วัดโพธิสัตว์  บ้านเปือยปราสาท  ม.4
6. สำนักสงฆ์  บ้านยางเก่า  ม.13


(8.) หน่วยงานสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านบะ  รับผิดชอบ  8  หมู่บ้าน
    - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข        จำนวน  2  คน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะ บ้านปรีง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  บ้านปรีง  รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน
    - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข        จำนวน    3  คน


(9.)ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     จำนวน      125   คน
    - อาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.)                  จำนวน     173    คน