องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

1.2 ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ
       องค์การบริหารส่วนตำบลบะ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 80 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาไก้  ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  มีระยะห่างจากตัวอำเภอท่าตูมไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 50 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
             ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ
             ทิศใต้            ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ
             ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ 
             ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี

1.3 ขนาดพื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 39,375 ไร่

ตารางที่ 1  แผนที่แสดงอาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
มีลักษณะเป็นที่ดอนสลับกับที่ลุ่มกระจายอยู่ทั่วไป มีลักษณะเป็นลูกคลื่น และเป็นพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์ สลับกับที่นา ทิศเหนือจรดแม่น้ำมูล ทิศตะวันออกจรด     ลำห้วยระวี  และมีหนองน้ำมากมาย เหมาะสำหรับการปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ยางพารา ปอ ถั่วเขียว    ถั่วเหลือง ฯลฯ  และมีพื้นที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงสัตว์

1.5 เขตการปกครอง
เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ  มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 15 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

ตารางที่ 2  แสดงรายละเอียดหมู่บ้านในตำบลบะ

1.6 ข้อมูลประชากร ตำบลบะ  มีครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน  1,506  หลังคาเรือน และมีประชากรทั้งหมด  6,463  คน  จำแนกเป็น   ชาย 3,219  คน   หญิง  3,244  คน
      สรุปความหนาแน่นของประชากรทั้งหมดเท่ากับ  จำนวนประชากร  103 คน/ ตร.กม.

(ข้อมูลจากสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านของอำเภอท่าตูม  ณ  เดือน กุมภาพันธ์  2563)