องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ

              โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง  ดำรงคุณธรรม  ก้าวนำแหล่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
  
เลี้ยงชีพด้วยเกษตรอินทรีย์  สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า  ประชามีสุขและร่วมพัฒนา