องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ

             องค์การบริหารส่วนตำบลบะ  ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 


ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบะ ได้กำหนดตราสัญลักษณ์ให้มีลักษณะเป็นวงกลม ภายในวงกลม ประกอบด้วย

เนินเขา  หมายถึง การประกอบอาชีพของตำบล ซึ่งส่วนใหญ่จะทำนาข้าว   และยังแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เกษตรกรรม

ดวงจันทร์ที่เปล่งแสง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองของตำบลบะ

กระต่าย   หมายถึง  ชุมชน เรียกว่า บะ ขี้กระต่าย

แม่นำ้ หมายถึง  ตำบลบะ อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำ ได้แก่ แม่น้ำมูล และห้วยระวี ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด

 คำขวัญตำบลบะ

         รักสามัคคี  มากมีนักปราชญ์  ปราสาทโบราณ  สืบสานวัฒนธรรม  เกษตรล้ำหน้า  ชาวประชาเป็นสุข

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ

              โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง  ดำรงคุณธรรม  ก้าวนำแหล่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง     เลี้ยงชีพด้วยเกษตรอินทรีย์  สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า  ประชามีสุขและร่วมพัฒนา