องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางรัชนี   พัสลังก์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร:086-635-0820
 
นางศรัญญา  รัตนะธีรากร
 นักวิชาการศึกษา
โทร:086-515-0424
นางสาวสรัญญา คงสุข
พนักงานจ้างทั่วไป(งานธุรการ)
โทร:095-995-2364
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง
ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง
นางสาวปวีณา ลักขษร นางสำเนียง  มั่นหมาย นางอัมรา    แกล้วกล้า นางยุพิน   บุญครอง
ครู ครู ครู ครู
โทร:081-070-5978 โทร:084-832-1173 โทร:085-772-2326 โทร:087-880-2305
นายวรายุทธ  ลักขษร นางบุญอุ้ม   ตลับทอง นางสาวดวงเพ็ญ  จำปาทอง นางสาวหยาดพิรุณ  นับถือบุญ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู ครู
โทร:086-006-3544 โทร:085-771-3763 โทร:087-965-3443 โทร:088-711-6294
นางสาวเพ็ญประภา  ศรีปุชัยนนท์ นางพนมพร  สืบเทพ นายประจักรษ์  ซ่อนกลิ่น นายพิทเนตร บุญครอง
ผู้ดูแลเด็ก  พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก
โทร:085-767-0907 โทร:093-104-1914 โทร:064-887-8483 โทร:080-720-6988นางสาวอลิสา  ฉิมงาม

นางสาวโสรยา  บุญครอง
ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก
โทร:098-114-4955

โทร:080-1588137


นางเฉลียว สุดลาวดี

นางสมพงษ์  อินทร์สอน
 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร:097-258-1011

โทร:095-135-6407