องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:......................
 
นางศรัญญา  รัตนะธีรากร
 นักวิชาการศึกษา
โทร:.....................
นางสาวสรัญญา คงสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร:063-960-3482
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง
ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง
นางสาวปวีณา ลักขษร นางสำเนียง  มั่นหมาย นางอัมรา    แกล้วกล้า นางยุพิน   บุญครอง
ครู ครู ครู ครู
โทร:081-070-5978 โทร:084-832-1173 โทร:085-772-2326 โทร:087-880-2305
นางสาวเพ็ญประภา  ศรีปุชัยนนท์ นางบุญอุ้ม   ตลับทอง นางสาวดวงเพ็ญ  จำปาทอง นางสาวหยาดพิรุณ  นับถือบุญ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู ครู
โทร:085-767-0907 โทร:085-771-3763 โทร:087-965-3443 โทร:088-711-6294
นางสาวอลิสา  ฉิมงาม -ว่าง- นายประจักรษ์  ซ่อนกลิ่น นายพิทเนตร บุญครอง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก แม่บ้าน ผู้ดูแลเด็ก
โทร:........................ โทร:...................... โทร:....................... โทร:080-720-6988

นายวรายุทธ  ลักขษร นางพนมพร  สืบเทพ
นางเข็มทอง คดีเวียง
ผู้ดูแลเด็ก แม่บ้าน
ผู้ดูแลเด็ก
โทร:....................... โทร:.......................
โทร:087-171-9487


นางเฉลียว สุดลาวดี

นางสมพงษ์  อินทร์สอน
แม่บ้าน

แม่บ้าน
โทร:.......................

โทร:....................