องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ
1ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
แนวทางพัฒนา
1. สนับสนุนการศึกษา  แหล่งเรียนรู้  ข่าวสารข้อมูล
2. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการของชุมชน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
5. ส่งเสริมป้องกัน  เฝ้าระวัง  รักษา  บำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด
6. การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน ทำให้ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ดีขึ้น
แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตโดยวิถีเกษตรอินทรีย์
2. สนับสนุนการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  การรวมกลุ่มเกษตรกร  และกลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งด้านทุน  ศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพ  ความเข้มแข็งและสร้างรายได้
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้นตามหมู่บ้านที่ยังขาดกระแสไฟฟ้าใช้
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการการประปา
4.  การบริการสาธารณะที่ควรได้รับ
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้างแหล่งน้ำขึ้นใหม่  หรือปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมให้ใช้การได้ดี
2. สร้างหรือจัดหาแหล่งหรือภาชนะรองรับน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย
3. จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูกตามสถานที่สำคัญ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2. จัดฝึกอบรม  สัมมนาให้ความรู้แก่พนักงาน  สมาชิก  ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมศูนย์ราชการภายในตำบล
4. จัดบอร์ด/ป้าย  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. ทุกหมู่บ้าน
5. จัดหา  ซ่อมแซม  วัสดุ / ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ