องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554

กองคลัง


นายประสิทธิ์    พันธ์สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร:084-834-3144นางสาวนันท์ลภัส  จันทร์เจริญ
นายนิพนธ์    ศรีปุชัยนนท์
นางศรัญญา  รัตนะธีรากร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร:087-953-3865
โทร:086-253-1690
โทร:086-515-0424
พนักงานจ้าง

 

นางเทียนทอง  ลักขษร

นางสุทธิลักษณ์  ขจรเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร:087-440-9781
โทร:087-962-6244