องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางรัชนี   พัสลังก์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร:086-635-0820

นางพรทิพย์   ศรีปุชัยนนท์
นางสาวสันสุณี     กิ่งแก้ว
นางสุภณิดา  สุดโสม
 นายปรีชา  ใจจันทร์
นางสาวบุตรฑิตา   ผาสุข 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร:086-253-1690
โทร:081-768-2694
โทร:086-250-1394
โทร:087-996-4494
โทร:090-2504084
โทร:086-434-4998
พนักงานจ้าง
นายพิชาติ   ฉิมงาม นายนันท์ทวีวัฒน์   สร้อยจิตร นางสุกัญญา แสนดี นางสาวดอกไม้ ลักขษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานทั่วไป
(งานนโยบายและแผน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร:087-878-6701 โทร:087-125-8334 โทร:086-263-5766 โทร:085-314-1939

นายระพิน    ฉิมงาม นางสาวสุภาวดี  สามพุดซา

นายธนโชติ   ขจรเดช

นายทองอยู่ ฉิมงาม
พนักงานขับรถ พนักงานจ้างทั่วไป
(งานสาธารณสุข)

นักการภารโรง

พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:089-604-0959 โทร:086-015-2269
โทร:091-019-8064
โทร:088-467-9084


นายอนุชิต วรรณคำ นางสลิน ชาญศรี นายอดิศักดิ์  ชาญศรี นายกิติราชวุธ  ไชยมงคล
คนสวน แม่บ้าน พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร:093-571-9544 โทร:093-571-9544 โทร:061-667-6861 โทร:063-798-6589