องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554

สำนักงานปลัด

นางสาวนันทิกา   บุญมา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร:081-2656-5456
นางสาวสุพรรณี  เอื้อนไธสง
นางพรทิพย์   ศรีปุชัยนนท์
นางสาวสันสุณี     กิ่งแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
โทร:088-888-8888
โทร:086-253-1690,081-768-2694
โทร:086-250-1394


 
นางสาวบุตรฑิตา   ผาสุข 

 
เจ้าพนักงานธุรการ

โทร:086-086-0104
พนักงานจ้างนายสุรศักดิ์   พรมศรี นายพิชาติ   ฉิมงาม

นายนันท์ทวีวัฒน์   สร้อยจิตร

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร:083-376-2933
โทร:087-878-6701
โทร:087-125-8334นางสาวประกายพร  ตลับทอง นายระพิน    ฉิมงาม

นายธนโชติ   ขจรเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถ

นักการภารโรง

โทร:082-610-2669
โทร:089-604-0959
โทร:089-604-0959


นายทองอยู่ ฉิมงาม

คนสวน

โทร:084-444-4444