องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางสาวนันทิกา   บุญมา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร:081-2656-5456
นางสุภณิดา  สุดโสม
นางพรทิพย์   ศรีปุชัยนนท์
นางสาวสันสุณี     กิ่งแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
โทร:088-888-8888
โทร:086-253-1690,081-768-2694
โทร:086-250-1394


 
นางสาวบุตรฑิตา   ผาสุข 

 
เจ้าพนักงานธุรการ


โทร:086-086-0104

พนักงานจ้าง

นายพิชาติ   ฉิมงาม นายนันท์ทวีวัฒน์   สร้อยจิตร นางสาวดอกไม้ ลักขษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร:087-878-6701 โทร:087-125-8334 โทร. 086-2635-766


นายระพิน    ฉิมงาม นางสุกัญญา แสนดี

นายธนโชติ   ขจรเดช

พนักงานขับรถ พนักงานทั่วไป(งานนโยบายและแผน)

นักการภารโรง

โทร:089-604-0959 โทร: 085-314-1939
โทร:089-604-0959


นายทองอยู่ ฉิมงาม นายอนุชิต วรรณคำ
นางสลิน ชาญศรี
คนสวน คนสวน แม่บ้าน
โทร:084-444-4444 โทร: โทร:063-667-5003