องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวเนาวรัตน์  แก้วตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร:..........................

นางรัชนี   พัสลังก์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร:086-635-0820

นางสาวนันทิกา   บุญมา
นายประสิทธิ์    พันธ์สุข
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร:086-260-0772
โทร:085-415-9884
โทร: .......................
 

-ว่าง-

 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
โทร:............................