องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางรัชนี   พัสลังก์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร:086-635-0820

นางรัชนี   พัสลังก์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร:086-635-0820

นางรัชนี   พัสลังก์

นายประสิทธิ์    พันธ์สุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร:086-635-0820

โทร:085-415-9884

 
นายธีรวัฒน์  สมสวย

นางรัชนี   พัสลังก์
วิศวกรโยธา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร:082-978-9452
 
โทร:086-635-0820