องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554

หัวหน้าส่วนราชการ


- ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร:

นางรัชนี   พัสลังก์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร:086-635-0820

นางสาวนันทิกา   บุญมา
นายประสิทธิ์    พันธ์สุข
นายรัชพล  คงทรัพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร:086-260-0772
โทร:085-415-9884
โทร: 094-935-6373
 

นายณัฎฐพัชร์  รัตนะธีรากร

 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
โทร:095-524-1545