องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554

สมาชิกสภา อบต.

 
นายสงบ คงสุข
ประธานสภา
โทร:084-946-5932
นายอิสรพงศ์   วงศ์ฉลาด
เลขานุการสภา
โทร:085-415-9884
     
นางอุบะ  เพิ่มมี นายสุมิตร  มณีล้ำ นายเสมียน  สิมมา นางหนูไกร  ฉิมงาม
โทร:087-879-8125 โทร:080-729-6757 โทร:086-012-5168 โทร:084-873-2097
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายใจ  ลักขษร นายพิชิต  เทียนทอง นายสมจิตร ตลับทอง
โทร:089-917-7651 โทร:087-902-4842 โทร:087-059-6377
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5


นายสง่า ฉิมงาม นายบุญเพ็ง ตลับทอง นายประหยัด  ดาทอง นายบัน  บรรลุสุข
โทร:084-679-2177 โทร:084-824-1890 โทร:080-168-5569 โทร:093-506-7501
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

 


นายเลย  ซ่อนกลิ่น นายพิทักษ์   ซ่อนกลิ่น
นายเกียรติ  แกล้วกล้า
โทร:082-159-0675 โทร:084-828-7782
โทร:093-393-3521
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
     
นายภัทรพงศ์  จำปาทอง นางปริศนา  แก้วขาว นางกมลลักษณ์  ใจกล้า นายสมพร   ชาญศรี
โทร:090-827-7009 โทร:088-363-6357 โทร:082-127-5351 โทร:093-469-0015
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
       
นายประมวล  บุญครอง นายพลากร    สมสวย นายจรูญ  กระแสเทพ นายอดุลวิทย์  สุดโสม
โทร:085-657-3519 โทร:087-963-4421 โทร:086-172-1960 โทร:084-471-9849
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14