องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554

สมาชิกสภา อบต.

 
นายสงบ คงสุข
ประธานสภา
โทร:084-946-5932
 
นายธเนศ ชาญศรี
นายอิสรพงศ์   วงศ์ฉลาด
รองประธานสภา เลขานุการสภา
โทร:093-501-1677 โทร:085-415-9884
     
นางอุบะ  เพิ่มมี นายสุมิตร  มณีล้ำ นายเสมียน  สิมมา นางหนูไกร  ฉิมงาม
โทร:087-879-8125 โทร:080-729-6757 โทร:086-012-5168 โทร:084-873-2097
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 

นายชาญชัย  ตลับทอง นายใจ  ลักขษร นายพิชิต  เทียนทอง
โทร:087-869-7069
โทร:089-917-7651 โทร:087-902-4842
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 

   
นายสมจิตร ตลับทอง นายถุงเงิน บริสุทธิ์ นายสง่า ฉิมงาม นายบุญเพ็ง ตลับทอง
โทร:087-059-6377 โทร:084-542-5509 โทร:084-679-2177 โทร:084-824-1890
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

 

นายประหยัด  ดาทอง นายบัน  บรรลุสุข นายเลย  ซ่อนกลิ่น นายพิทักษ์   ซ่อนกลิ่น
โทร:080-168-5569 โทร:093-506-7501 โทร:082-159-0675 โทร:084-828-7782
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

 

นางสาวอินตะนา  ละเลิง นายประดิษฐิ์  บุญครอง นายเกียรติ  แกล้วกล้า
โทร:089-015-9543   โทร:093-396-9346 โทร:093-393-3521
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
     
นายภัทรพงศ์  จำปาทอง นางปริศนา  แก้วขาว นางกมลลักษณ์  ใจกล้า นายสมพร   ชาญศรี
โทร:090-827-7009 โทร:088-363-6357 โทร:082-127-5351 โทร:093-469-0015
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
       
นายประมวล  บุญครอง นายพลากร    สมสวย นายจรูญ  กระแสเทพ นายอดุลวิทย์  สุดโสม
โทร:085-657-3519 โทร:087-963-4421 โทร:086-172-1960 โทร:084-471-9849
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
       
นางประนอม  จำปาทอง นางศิริมา  วงศ์จันทร์

โทร:087-966-0638 โทร:088-354-4206

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15