องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1  วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดย นายสว่าง ชาญศรี และคณะกรรมการทุกภาคส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาในด้านการเพิ่มเติมแผนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปฏิบัติต่อไป

2022-12-19
2022-12-16
2022-12-16
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-29
2022-11-28
2022-10-18
2022-08-15
2022-08-09