องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1  วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดย นายสว่าง ชาญศรี และคณะกรรมการทุกภาคส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาในด้านการเพิ่มเติมแผนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปฏิบัติต่อไป

2022-07-28
2022-06-27
2022-06-22
2022-06-07
2022-05-20
2022-05-19
2022-04-08
2022-03-28
2022-03-18
2022-03-17