องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
 


ประกาศเเจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลบะ


ตามที่ได้เกิดเหตุอัคคีภัยบ้าน นายลอน  คงสุข  บ้านปรีง  หมู่ที่  11  ตำบลบะ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2558  เวลา  16.30 น. ทำให้ทรัพย์สินรวมทั่งที่อยู่อาศัยได้ความเสียหายทั้งหลัง  สมาชิกในครัวเรือนได้รับความเดือนร้อนอย่างมาก  ประมาณการเสียหายประมาณ  1,000,000 และทาง องค์การบริการส่วนตำบลบะ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงาน  พร้อมสภากาชาดไทย  จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วบางส่วน  ตามอำนาจ  หน้าที่  ข้อระเบียบ   พร้อมร่วมบริจาค  เพื่อให้การป้องกันสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในเขตพื้นที่   องค์การบริหารส่วนตำบลบะ  จึงขอให้ราษฎรทุกครัวเรือน  รวมทั้งชุมชน  วัด  เคหะสถาน  สถานศึกษา  ได้ตรวจดูวัสดุอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้าที่ใช้เป็นประจำ  ให้มีสภาพในการพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  และระมัดระวังการติดไฟ  สุมไฟ  ที่ขาดผู้ควบคุมดูแล   เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว   ทำให้อากาศแห้งวัสดุอุปกรณืต่างๆ สามารถติดไฟได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อเกิดอัคคีภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลบะ จึงแจ้งเตือนให้ราษฎรทุกครัวเรือนได้ระมัดระวังและป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินท่าน  จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
2021-03-15
2021-01-18
2020-12-16
2020-09-23
2020-09-01
2020-08-10
2015-09-30
2015-09-03
2015-09-02
2015-08-12