องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนิธิกรพัฒน์ สร้อยจิตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร:095-461-4693
 
นางศรัญญา  รัตนะธีรากร
 นักวิชาการศึกษา
โทร:086-515-0424
นางสาวสรัญญา คงสุข
พนักงานจ้างทั่วไป(งานธุรการ)
โทร:095-995-2364
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง
ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง
-ว่าง-
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร:.......................... โทร:.......................... โทร:.......................... โทร:..........................
นางสาวปวีณา ลักขษร นางสำเนียง  มั่นหมาย นางอัมรา    แกล้วกล้า นางยุพิน   บุญครอง
ครู ครู ครู ครู
โทร:081-070-5978 โทร:084-832-1173 โทร:085-772-2326 โทร:087-880-2305
นางสาวเพ็ญประภา  ศรีปุชัยนนท์ นางบุญอุ้ม   ตลับทอง นางสาวดวงเพ็ญ  จำปาทอง นางสาวหยาดพิรุณ  นับถือบุญ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู ครู
โทร:085-767-0907 โทร:085-771-3763 โทร:087-965-3443 โทร:088-711-6294
นางสาวอลิสา  ฉิมงาม นางพนมพร  สืบเทพ นายประจักรษ์  ซ่อนกลิ่น นายพิทเนตร บุญครอง
ผู้ดูแลเด็ก  พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก
โทร:098-114-4955 โทร:093-104-1914 โทร:064-887-8483 โทร:080-720-6988
นางสาวรัตนากร  ใจกล้า


นางสาวโสรยา  บุญครอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


ผู้ดูแลเด็ก
โทร: 065-328-4056


โทร:080-1588137


นางเฉลียว สุดลาวดี

นางสมพงษ์  อินทร์สอน
 พนักงานจ้างเหมาบริการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร:097-258-1011

โทร:095-135-6407