องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายปัญญา  ใจกล้า
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร: 081-7903080
นายบัน   บรรลุสุข
นายจรูญ   กระแสเทพ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร: 061-0637024
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร: 063-6278572นางอุบะ  เพิ่มมี
นายสมบูรณ์  ตลับทอง
นางจำเนียน  ฉิมงาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร: 087-8798125 โทร: 080-0561079 โทร: 093-2411005


นายธีรวัฒน์  ตลับทอง
นายโกวิท  สายยศ
นายสงวน  ซ่อนกลิ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร: 098-6646867
โทร: 080-0235604 โทร: 065-1157551
นายสงบ  คงสุข นายปราโมท  บุญครอง นายมงคล  จำปาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
โทร: 084-7465932 โทร: 065-2962060 โทร: 085-6314899
นางกมลลักษณ์   ใจกล้า นายพลากร  สมสวย นายประสิทธิ์   เสามั่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
โทร: 082-1275351 โทร: 091-8700661 โทร: 085-6583679