องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบะ ครั้งที่ 20


สรุปผลการดําเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลบะ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ได้ดําเนินการ กิจกรรม/โครงการโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบะ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

ที่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลบะ  ดังนี้

1. ชื่อโครงการกิจกรรม/โครงการ  :โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบะ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ที่ดําเนินการ  :  วันที่  28 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2566

1.2  สถานที่ดําเนินการ  : สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตําบลบะ อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

1.3  ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

1)  การประชุมเสนอประเภทกีฬาของร่วมการแข่งขัน

2)  การพิจารณาประเภทกีฬาและวางแผนการดำเนินแข่งขันกีฬา

3)  การเข้าร่มแข่งขันกีฬา

4)  การเข้าร่วมพิธีเปิด การแสดงและการถ่ายทอดวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้านผ่านการเดินขบวนพาเหรด

1.4  สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จํานวน  450  คน  ได้แก่

1)  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบะ   จํานวน 55 คน

2)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 19  คน

3)  กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการโรงเรียนภายในตําบลบะ  จํานวน 22  คน

 4)  อสม.อปพร./ ในพื้นที่ จํานวน 20 คน

5)  ประชาชนตำบลบะแลละ นักเรียนและคณะครูในเขตตำบลบะ จํานวน  334 คน

1.5  ผลจากการมีส่วนร่วม

1)  ประชาชนตําบลบะมีส่วนร่วมเข้าแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคี ได้ออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยนะ

1.6  การนําผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน

1) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาในการติอต่อประสานงาน กระบวนการสร้างความรักความสามัคคี ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้เห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกโครงการอย่างมีความสุขและได้พัฒนาตัวเอง

 

2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-01
2024-02-23
2024-02-09
2024-02-08
2024-01-13