องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติประจำปี2567


 วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2567  โดยนายสว่าง ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ร่วมกับผู้นำชุมชน15 หมู่บ้าน โรงเรียนจำนวน 5 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะจำนวน 2 แห่งและ สถานีตำรวจภูธรกระโพร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ตามบทบาทและสิทธิหน้าที่ของตนเอง สนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามวัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ

2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-01
2024-02-23
2024-02-09
2024-02-08
2024-01-13