วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 99-010 สายทางจากบ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม - ไปทางบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,298.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 13,788.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบ
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายบ้านปรีง หมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านโนนพยอม ดำเนินการกรุยถางต้นไม้เสริมคันทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่งและจัดเก็บ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประดับตกแต่งรถขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 2 ขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน เมษายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน เมษายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง